Hlídání dětí Hračičkové je alternativní forma péče o předškolní děti . Je určená pro děti od 1 roku do 5ti let. Maximální kapacita je 12 dětí. O děti se starají kvalifikované pečovatelky s četnými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním.

Tento malý počet dětí nám umožňuje individuální přístup k dětem a zaručuje optimální rozvoj jejich dovedností.

PROVOZNÍ DOBA JE OD 7:00 DO 16:30

Prostor, který má rozlohu přes 100 m2, je vybaven moderním hygienicky nezávadným nábytkem, který odpovídá svou velikostí potřebám dětí. Všechny hračky jsou v dostupné výši a děti k nim mají stálý přístup. Nebráníme dětem ve volném přístupu ke knihám a didaktickým pomůckám. Těch máme velké množství a denně je dětem nabízíme.

Každý den je připraven program, který zahrnuje jak prostor pro volnou hru, která je nesmírně důležitá, tak řízenou činnost, při které se děti každý den naučí něco nového. Ta se mění v závislosti na programu daného týdne. Součástí řízené činnosti je každý den pohybová aktivita, dále navazuje činnost výtvarná nebo hudební. Během pobytu venku dáváme prostor k volné hře i řízené činnosti například formou her. Děti se zde učí i k lásce k přírodě a všemu živému.

Naším hlavním cílem je poznání okolního světa a poznání nás samotných. Prostřednictvím nejrůznějších aktivit – společných zážitků, her, poznávání a tvoření, chceme u dětí podporovat touhu objevovat okolní svět, porozumět mu, pěstovat kladný vztah dětí k přírodě i lidem, být přátelští, umět pomáhat a rozvíjet vlastní samostatnost a odpovědnost.

Adaptační program​

Adaptační nebo-li zkušební doba je u každého dítěte individuální. Některé děti nepotřebují žádnou zvláštní péči ani přítomnost rodiče. Jiné naopak potřebují získat jistotu, že se jim v tom pro ně neznámém prostředí nic nestane. Že se mohou naplno věnovat hrám a objevování nového, ale rodič je stále někde na blízku, aby mohl poskytnout oporu. Každé dítě má také adaptační dobu jinak dlouhou. A na to všechno jsme samozřejmě připraveni. Poskytneme rodičům i dítěti dostatečný prostor k tomu, aby si na novou situaci zvykli a získali důvěru. 

Zážitková výuka​

Dětem pomáháme pomocí vlastních konkrétních zážitků poznávat pro ně nové ještě nepoznané. Používáme všechny smysly v těle. Hmat, čich, zrak, chuť a sluch. Poskytujeme jim dostatečný prostor pro jejich vlastní bádání. Nabízíme jim různé podnětné předměty, hračky a pomůcky k rozvoji jejich fantazie a duševního zdraví. Zároveň klademe důraz na to, aby spolu děti nesoupeřily, ale především spolupracovaly, naslouchaly si a pomáhaly jeden druhému. Aby respektovaly přání a potřeby druhých. Snažíme se, aby jim každý den přinesl nějaký nový poznatek či zkušenost. 

Grafomotorika

Grafomotorika zahrnuje úroveň motorické (pohybové) způsobilosti pro grafický výraz, psaní, obkreslování, kreslení, psaní. Jemná motorika – koordinace očí a rukou, správně zvládnutý úchop psacích potřeb, příboru, navlékání korálků, tvorba mozaik apod. Jemná motorika a grafomotorika jsou úzce spjaty, nelze je od sebe oddělit.

Pohybový kroužek

Pravidelně dětem zařazujeme do programu pohybový kroužek, v jehož rámci se učíme různé nové hry, pohybové říkanky, dovednosti, děláme závody, učíme se základní kroky k některým druhům tance apod.

Šikovné ručičky

Aktivita pro děti, které rády malují, modelují nebo cokoli kreativně tvoří. Šikovné ručičky rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Děti se zde naučí pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály od papíru po přírodniny. Mohou se těšit na vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací (jarních, podzimních, vánočních aj.) Z každé hodiny si dítě odnese výtvor, kterým může potěšit sebe i své blízké.